Fiji

Нийтлэл

Бурханы хуяг дуулга

Бурханы хуяг дуулга киног Монгол хэл дээр үзээрэй.

Христэд ирэгтүн

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн залуусын дуулсан шинэ клип саяхан бэлэн болжээ.

Мацгийн хууль

Даруу байдлын залбиралтайгаар мацаг барих үед бидний мацаг барилт Ариун Сүнсээр дамжуулан илчлэлт хүлээн авах боломжийг бидэнд өгч мөн уруу таталтын эсрэг биднийг хүчирхэгжүүлдэг.

Гэр бүлүүд мөнхөд хамт байж чадна

Гэр бүлүүдийг үүрд мөнх холбох санваарын хүч нь Бурханы хамгийн агуу бэлгүүдийн нэг юм. 

Би өөрөө эдгээр зүйлийг олж мэднэ

Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний үнэнийг өөрсдөө олж мэдэх нь энэ амьдрал дахь хамгийн агуу, хамгийн баяр баясгалантай явдал билээ.

Иосеф Смит

Есүс Христ сайн мэдээний сэргээлтийг удирдуулахаар ариун, зөв шударга хүнийг сонгосон юм. Тэрээр Иосеф Смитийг сонгосон билээ.

Би биш биз дээ, Эзэн минь?

Бид бардам зангаа хойш тавьж, хоосон ихэрхэлгүй, даруухнаар “Би биш биз дээ, Эзэн минь?” хэмээн асуух хэрэгтэй.

Тийм ээ, Их Эзэн минь, би Таныг дагах болно

Их Эзэн “Над уруу ир,” “Намайг дага,” “Надтай хамт алх” зэрэг үгсийг ашиглан, биднийг урьдаг. Нөхцөл байдал бүрд энэ нь үйлдэхийг хүссэн урилга байдаг юм.

Нэгдмэл байж, аврах нь

Бид Аврагчид туслахын тулд нэгдмэл байж, эв найрамдалтай хамтран ажиллах ёстой. Хүн нэг бүр, бүх албан тушаал, мөн бүх дуудлага чухал билээ.

ТҮҮНИЙ ЗӨӨЛӨН МУТРААР ХҮРЭЭЛЭГДСЭН НЬ

Тэр бидэнд тэнгэр элчээс ч илүү Нэгэн байх болно. Тэр бидэнд адислагдсан тайтгарал, эдгэрэл, найдвар болон өршөөлийг авчрах болно. 

Гурван мянган хүний нэрс цуглууллаа

Цагаан сараар гишүүд өвөг дээдсийн нэрсийг эрчимтэй цуглуулж 3,000 гаруй хүний нэрсийг цуглуулсан байна.

Хэзээ ч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэсэн байв

Аврах ёслолуудыг дусал дуслаар зохистой хүлээн авч, түүнтэй холбоотой гэрээнүүдийг бүрэн сэтгэлээсээ сахихад бид бэлтгэх болтугай.

Өөрийн гэрлээс хуваалцах нь

Бид итгэлдээ бат зогсож, үнэн сургаалыг тунхаглахаар дуу хоолойгоо өргөх ёстой.

Бурханы гэрээт охид

Бурханы охидыг ариун сүм болон өөрсдийнхөө ариун нандин гэрээнүүдэд анхаарлаа хандуулахад Бурхан хувийн болон хүчирхэг арга замуудаар адислалуудыг илгээдэг.