Fiji

Нийтлэл

Яагаад гэрлэлт ба гэр бүл дэлхийн хаана ч чухал байдаг вэ?

Гэр бүл бол амьдралын төв нь бөгөөд мөнхийн аз жаргалд хүрэх түлхүүр юм.

Ерөнхий чуулган

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 185 дахь Ерөнхий Чуулган дэлхий даяар 2015 оны 10-р сарын 3,4-ны Бямба, Ням гаргуудад АНУ-ын Солт Лейк хотоос шууд дамжуулан 197 орны гишүүдэд 94 орны хэлээр орчуулагдан хүргэгдэх бөгөөд 2015 оны 10-р сарын 10, 11-ны Бямба, Ням гаргуудад орчуулагдан дахин хүргэгдэх болно.

А.Баярсайхан анхныхаа тоглолтуудыг хийж эхэллээ

Саяхан манай сүмийн гишүүн А.Баярсайхан Бригам Янгийн их сургуулийн “Seasider” волейболын багийн гишүүн болсон билээ.

Ариун ёслол ба Цагаатгал

Ариун ёслол нь бидний хувьд илүү ариун бөгөөд нандин байх ёстой.

Ариун ёслол бол бодгалийг шинэчлэгч

Ариун Сүнс бидний бодгалиудыг эдгээж, шинэчилдэг. Ариун ёслолын амлагдсан адислал нь бид “түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлга[х]” амлалт юм.

Гэр бүл ба залбирал

Нэг удаа би аавыгаа сахин, орных нь хажууд сууж байхад тэрээр надад хүүхэд насныхаа тухай шөнөжин ярьж билээ. Тэр хүнд хэцүү үедээ эцэг эхээсээ мэдэрсэн хайр болон Тэнгэрлэг Эцэг, Аврагчийн хайрын талаар...

Гэрээгээ сахих нь биднийг хамгаалж, бэлтгэж, хүчирхэгжүүлдэг билээ

Бид насны хувьд ялгаатай ч Түүний оршихуй руу буцахаар мөнх бус амьдралын замаар явж буй гэрээ хийсэн эмэгтэйчүүд билээ.

Монголоос анх удаа Америкийн коллежийн волейболын багт тоглохоор боллоо

А.Баярсайхан урьд нь Монголын залуучуудын шигшээ багт тоглож байсан бөгөөд Монгол Улсын их сургуульд суралцаж байсан. 

Нэгдмэл байж, аврах нь

Бид Аврагчид туслахын тулд нэгдмэл байж, эв найрамдалтай хамтран ажиллах ёстой. Хүн нэг бүр, бүх албан тушаал, мөн бүх дуудлага чухал билээ.

ТҮҮНИЙ ЗӨӨЛӨН МУТРААР ХҮРЭЭЛЭГДСЭН НЬ

Тэр бидэнд тэнгэр элчээс ч илүү Нэгэн байх болно. Тэр бидэнд адислагдсан тайтгарал, эдгэрэл, найдвар болон өршөөлийг авчрах болно. 

Гурван мянган хүний нэрс цуглууллаа

Цагаан сараар гишүүд өвөг дээдсийн нэрсийг эрчимтэй цуглуулж 3,000 гаруй хүний нэрсийг цуглуулсан байна.

Хэзээ ч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэсэн байв

Аврах ёслолуудыг дусал дуслаар зохистой хүлээн авч, түүнтэй холбоотой гэрээнүүдийг бүрэн сэтгэлээсээ сахихад бид бэлтгэх болтугай.

Өөрийн гэрлээс хуваалцах нь

Бид итгэлдээ бат зогсож, үнэн сургаалыг тунхаглахаар дуу хоолойгоо өргөх ёстой.

Бурханы гэрээт охид

Бурханы охидыг ариун сүм болон өөрсдийнхөө ариун нандин гэрээнүүдэд анхаарлаа хандуулахад Бурхан хувийн болон хүчирхэг арга замуудаар адислалуудыг илгээдэг.