Fiji

Нийтлэл

Итгэлдээ үнэнч амьдрагтун

Бид Их Эзэний сүмд нэгдсэн өвөг дээдсийнхээ итгэл, золиослолын түүхийг мэдэж авах юм бол бидний хүн нэг бүр агуу их адислагдах болно.

Үндэс ба мөчрүүд

Өнөө үед гэр бүлийн түүхийн болон ариун сүмийн ажлыг яаравчлуулах нь гэр бүлүүдийг аварч, өргөмжлөлд хүргэхэд нэн чухал юм.

Үүрдийн амар амгаланг олж, мөнхийн гэр бүлтэй болох нь

Гагцхүү Есүс Христийн сайн мэдээ л мөнхийн амар амгаланг олж, мөнхийн гэр бүлийн нэгжтэй болох үндэс суурийг бидэнд тавьж өгдөг.

Ном

Сүмийн бүх үйл ажиллагааны үндсэн зорилго бол хүн эхнэр, хүүхдүүдтэйгээ гэртээ аз жаргалтай байх явдал юм.

Бошиглогч Иосеф Смит

Иосеф Смитийн дээр цутгасан илчлэлтүүд түүнийг Бурханы бошиглогч байсныг баталдаг.

Бошиглогчдын үгсийг дагаж амьдарцгаая

Бид тэнгэрлэг зорилготойгоо нийцсэн байхын тулд бошиглогчийг дэмжин, түүний үгийг дагаж амьдрахаар сонгодог билээ.

Бурханы хуяг дуулга

Бурханы хуяг дуулга киног Монгол хэл дээр үзээрэй.

Христэд ирэгтүн

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн залуусын дуулсан шинэ клип саяхан бэлэн болжээ.

Мацгийн хууль

Даруу байдлын залбиралтайгаар мацаг барих үед бидний мацаг барилт Ариун Сүнсээр дамжуулан илчлэлт хүлээн авах боломжийг бидэнд өгч мөн уруу таталтын эсрэг биднийг хүчирхэгжүүлдэг.

Нэгдмэл байж, аврах нь

Бид Аврагчид туслахын тулд нэгдмэл байж, эв найрамдалтай хамтран ажиллах ёстой. Хүн нэг бүр, бүх албан тушаал, мөн бүх дуудлага чухал билээ.

ТҮҮНИЙ ЗӨӨЛӨН МУТРААР ХҮРЭЭЛЭГДСЭН НЬ

Тэр бидэнд тэнгэр элчээс ч илүү Нэгэн байх болно. Тэр бидэнд адислагдсан тайтгарал, эдгэрэл, найдвар болон өршөөлийг авчрах болно. 

Гурван мянган хүний нэрс цуглууллаа

Цагаан сараар гишүүд өвөг дээдсийн нэрсийг эрчимтэй цуглуулж 3,000 гаруй хүний нэрсийг цуглуулсан байна.

Хэзээ ч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэсэн байв

Аврах ёслолуудыг дусал дуслаар зохистой хүлээн авч, түүнтэй холбоотой гэрээнүүдийг бүрэн сэтгэлээсээ сахихад бид бэлтгэх болтугай.

Өөрийн гэрлээс хуваалцах нь

Бид итгэлдээ бат зогсож, үнэн сургаалыг тунхаглахаар дуу хоолойгоо өргөх ёстой.

Бурханы гэрээт охид

Бурханы охидыг ариун сүм болон өөрсдийнхөө ариун нандин гэрээнүүдэд анхаарлаа хандуулахад Бурхан хувийн болон хүчирхэг арга замуудаар адислалуудыг илгээдэг.