Fiji

Нийтлэл

Итгэлтэй байдлаараа дамжуулан дуулгавартай байх нь

Дуулгавартай байдал нь хамгийн эрхэм дээд эрх мэдэлтэн болох Бурханы хүч чадал хийгээд мэргэн ухаанд итгэж байгаагаа харуулах тэмдэг болдог юм.

Ухаалаг сонголт хий

“Муугаас татгалзаж, сайныг сонго” (Исаиа 7:15)

Их Эзэнд бидэнд зориулсан төлөвлөгөө бий!

Хэрэв бид одоогийнх шигээ амьдарсаар байвал бидэнд амлагдсан адислалууд биелэгдэх болов уу?

Сонгох эрх

Мэдлэг болон туршлага нь биднийг зөв сонголт хийхэд тусалж чадна. Өөр нэг арга нь бид ийм мэдлэгтэй хэн нэгнийг дагаж болно. 

Үүрд чөлөөт байж, өөрсдийнхөө төлөө үйлд

Бурхан биднийг материаллаг ба сүнслэг байдлын аль алиных нь хувьд бүрэн чадавхдаа хүрэх боломжтой чөлөөт эрэгтэй, эмэгтэйчүүд байгаасай хэмээн хүсдэг.

Бошиглогчдыг дага

 Та бошиглогчдыг дагаснаараа аюулгүй байх болно.

Хөлийнхөө доорх замыг хар

Бид Есүсийг өөрсдийн Жишээ болгож, Түүний мөрөөр алхсанаар Тэнгэрлэг Эцэгтээ аюулгүй буцан очиж чадна.

Дэлхийг Христийн хайраар дүүргэ

Тэр дэлхийг бүтээж; сүр жавхлан, алдар суугийн дунд алхаж; Эцэгийн баруун гар талд заларч байсан ч сул дорой хүүхэд болон дэлхийд ирсэн юм.