Fiji

Нийтлэл

Тийм ээ, Их Эзэн минь, би Таныг дагах болно

Их Эзэн “Над уруу ир,” “Намайг дага,” “Надтай хамт алх” зэрэг үгсийг ашиглан, биднийг урьдаг. Нөхцөл байдал бүрд энэ нь үйлдэхийг хүссэн урилга байдаг юм.

Эцэг эхчүүд: Хүүхдүүдийнхээ хамгийн чухал багш нар

Эцсийн эцэст гэр орон бол Есүс Христийн сайн мэдээг заах төгс тохиромжтой орчин юм.

Бусдыг хайрлаж, өөр үзэл бодол бүхий хүмүүстэй зэрэгцэн амьдрах нь

Христийг дагалдагчийн хувьд бидний эрхэмлэдэг зүйлсийг хуваалцдаггүй, мөн тэдгээрийн суурь сургаалыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүстэй энх тайван байдлаар зэрэгцэн амьдрах хэрэгтэй.

BYU Wind Symphony тоглолт болов

Бригам Янгийн их сургуулийн их сургуулийн Wind симфонийн тоглолт амжилттай боллоо

Сүмийн удирдагч нарын сургалт болов

Азийн бүсийн далтан Ахлагч Торонто Улаанбаатар Баруун Гадасны удирдагч нарт сургалт явууллаа

Бидний Тэнгэрлэг Эцэг, Түүний Хүү Есүс Христ хоёрыг мэдэх нь мөнхийн амь мөн

Бурхан, Христ хоёр бол зорилгоороо нэгдмэл, жинхэнэ Эцэг, Хүү хоёр---салангид, ялгаатай, ангид биес юм.

Ерөнхийлөгч Монсон зоригтой байхад уриалав

Ямар нэгэн сонголт хийлгүй өнгөрөх цаг хором гэж бараг үгүй билээ

Сүнслэгээр бие даах нь

Хүмүүс илүү бие даасан болох үед хувь хүмүүст эсвэл Сүмд ямар нэгэн онцгой зүйл тохиолддог.

Бидний найдварын учир шалтгаан

Гэтэлгэлд найдвар тавих талаарх гэрчлэл нь тоолж эсвэл хэмжиж болдог зүйл биш. Есүс Христ бол итгэл найдварын эх ундарга мөн.

Нэгдмэл байж, аврах нь

Бид Аврагчид туслахын тулд нэгдмэл байж, эв найрамдалтай хамтран ажиллах ёстой. Хүн нэг бүр, бүх албан тушаал, мөн бүх дуудлага чухал билээ.

ТҮҮНИЙ ЗӨӨЛӨН МУТРААР ХҮРЭЭЛЭГДСЭН НЬ

Тэр бидэнд тэнгэр элчээс ч илүү Нэгэн байх болно. Тэр бидэнд адислагдсан тайтгарал, эдгэрэл, найдвар болон өршөөлийг авчрах болно. 

Гурван мянган хүний нэрс цуглууллаа

Цагаан сараар гишүүд өвөг дээдсийн нэрсийг эрчимтэй цуглуулж 3,000 гаруй хүний нэрсийг цуглуулсан байна.

Хэзээ ч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэсэн байв

Аврах ёслолуудыг дусал дуслаар зохистой хүлээн авч, түүнтэй холбоотой гэрээнүүдийг бүрэн сэтгэлээсээ сахихад бид бэлтгэх болтугай.

Өөрийн гэрлээс хуваалцах нь

Бид итгэлдээ бат зогсож, үнэн сургаалыг тунхаглахаар дуу хоолойгоо өргөх ёстой.

Бурханы гэрээт охид

Бурханы охидыг ариун сүм болон өөрсдийнхөө ариун нандин гэрээнүүдэд анхаарлаа хандуулахад Бурхан хувийн болон хүчирхэг арга замуудаар адислалуудыг илгээдэг.