Fiji

Нийтлэл

Сүнслэгээр бие даах нь

Хүмүүс илүү бие даасан болох үед хувь хүмүүст эсвэл Сүмд ямар нэгэн онцгой зүйл тохиолддог.

Бидний найдварын учир шалтгаан

Гэтэлгэлд найдвар тавих талаарх гэрчлэл нь тоолж эсвэл хэмжиж болдог зүйл биш. Есүс Христ бол итгэл найдварын эх ундарга мөн.

Ариун нандин зүйлүүдэд бүү хөнгөн хуумгай ханд

“Шийдвэрүүд маань Есүс Христийн сайн мэдээний баялаг хөрсөн дээр бат бөх суулгагдсан уу?” гэж өөрөөсөө асуугаад, хийх сонголтуудаа хяна.

Гэрэл ба үнэний талаарх гэрчлэлийг хүлээн авах нь

Гэрэл ба үнэний талаарх таны гэрчлэл таныг болон таны үр удмыг энэ амьдралд адислаад зогсохгүй, мөнх амьдралын турш тань ч хамт дагалдах болно.

Бурханы сэнтий рүү дөхөж очихдоо өөртөө итгэлтэй байх нь

Хэрэв та сонсож мөн үйлдэхэд бэлэн байвал Есүс Христийн Цагаатгалыг хэрэгжүүлснээр сүнслэг итгэлтэй байдлыг тань яг өнөөдрөөс өсгөж эхлэх болно.

Нэгдмэл байж, аврах нь

Бид Аврагчид туслахын тулд нэгдмэл байж, эв найрамдалтай хамтран ажиллах ёстой. Хүн нэг бүр, бүх албан тушаал, мөн бүх дуудлага чухал билээ.

ТҮҮНИЙ ЗӨӨЛӨН МУТРААР ХҮРЭЭЛЭГДСЭН НЬ

Тэр бидэнд тэнгэр элчээс ч илүү Нэгэн байх болно. Тэр бидэнд адислагдсан тайтгарал, эдгэрэл, найдвар болон өршөөлийг авчрах болно. 

Гурван мянган хүний нэрс цуглууллаа

Цагаан сараар гишүүд өвөг дээдсийн нэрсийг эрчимтэй цуглуулж 3,000 гаруй хүний нэрсийг цуглуулсан байна.

Хэзээ ч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэсэн байв

Аврах ёслолуудыг дусал дуслаар зохистой хүлээн авч, түүнтэй холбоотой гэрээнүүдийг бүрэн сэтгэлээсээ сахихад бид бэлтгэх болтугай.

Өөрийн гэрлээс хуваалцах нь

Бид итгэлдээ бат зогсож, үнэн сургаалыг тунхаглахаар дуу хоолойгоо өргөх ёстой.

Бурханы гэрээт охид

Бурханы охидыг ариун сүм болон өөрсдийнхөө ариун нандин гэрээнүүдэд анхаарлаа хандуулахад Бурхан хувийн болон хүчирхэг арга замуудаар адислалуудыг илгээдэг.