Нийтлэл

Аравны нэг ба өргөлүүд

Аравны нэг нь агуу адислалууд авчирдаг зарлиг хэдий ч түүнийг дагах нь үргэлж амар хялбар байдаггүй. 

Мацгийн хууль: ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах хувь хүний үүрэг хариуцлага

Бид Аврагчийн дагалдагчдын хувьд, ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах хувь хүний үүрэг хариуцлага хүлээдэг.

Бид бүгд гуйлгачид бус уу?

Бид ядуу, баян аль нь ч байсан ялгаагүй бусдад тусламж хэрэгтэй үед “хийж чадахаа л хийх” ёстой.

Хөлийнхөө доорх замыг хар

Бид Есүсийг өөрсдийн Жишээ болгож, Түүний мөрөөр алхсанаар Тэнгэрлэг Эцэгтээ аюулгүй буцан очиж чадна.

Улаанбаатар Баруун Гадасны Чуулган боллоо

Ариун сүмтэй болохын тул бид ургийн бичгийг идэвхтэй хөтөлж, гишүүн бүр үргэлж Ариун сүмийн хүчинтэй эрхийн бичигтэй байх болон өргөлийн хуудас дээр Ариун сүмд өгөх өргөлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.

Гэрэл ба үнэний талаарх гэрчлэлийг хүлээн авах нь

Гэрчлэлтэй болох нь нэг минут, нэг цаг эсвэл нэг өдрийн ажил биш гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. 

Бидний найдварын учир шалтгаан

Гэтэлгэлд найдвар тавих талаарх гэрчлэл нь тоолж эсвэл хэмжиж болдог зүйл биш. Есүс Христ бол итгэл найдварын эх ундарга мөн.