Fiji

Нийтлэл

Latter-day Saints Keep on Trying

Latter-day Saints Keep on Trying - Ахлагч Дэйл Ж.Рэнланд

Сонгох эрхээ хадгалан, Шашины эрх чөлөөгөө хамгаалах нь.

Сонгох эрхээ хадгалан, Шашины эрх чөлөөгөө хамгаалах нь. Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс

Шудрага ёс, Хайр мөн Энэрэл хаана оршдог вэ?

Шудрага ёс, Хайр мөн Энэрэл хаана оршдог вэ? Ахлагч Жэффри Р.Холланд

Ерөнхий Чуулган

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 185 дахь Ерөнхий Чуулганыг та бүхэн эндээс нөхөж үзэцгээнэ үү.

Тариачны сургаалт зүйрлэл

Бидний хөрсөө сайжруулж, ургацаа арвин байлгах зүйлс хийхээ нэн тэргүүнд тавих эсэх нь бид бүхнээс шалтгаалдаг.

Галын дэргэдэх

Цугларалт залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, тэдний эцэг эх, хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд илүү хандсан ба бүх гишүүдийг өргөнөөр оролцоно уу хэмээн урьж байна.

Гэр бүлийн Тунхгийн хамгаалагчид

Бүгд зоригтой зогсож, гэрлэлт, эцэг эх байх эрхийн, мөн гэр орныхоо хамгаалагчид нь байснаар Бурханы хаант улсыг байгуулахад гар бие оролцон тусалцгаая.

Нэгдмэл байж, аврах нь

Бид Аврагчид туслахын тулд нэгдмэл байж, эв найрамдалтай хамтран ажиллах ёстой. Хүн нэг бүр, бүх албан тушаал, мөн бүх дуудлага чухал билээ.

ТҮҮНИЙ ЗӨӨЛӨН МУТРААР ХҮРЭЭЛЭГДСЭН НЬ

Тэр бидэнд тэнгэр элчээс ч илүү Нэгэн байх болно. Тэр бидэнд адислагдсан тайтгарал, эдгэрэл, найдвар болон өршөөлийг авчрах болно. 

Гурван мянган хүний нэрс цуглууллаа

Цагаан сараар гишүүд өвөг дээдсийн нэрсийг эрчимтэй цуглуулж 3,000 гаруй хүний нэрсийг цуглуулсан байна.

Хэзээ ч мэдэгдээгүй тийм маягаар бэлтгэсэн байв

Аврах ёслолуудыг дусал дуслаар зохистой хүлээн авч, түүнтэй холбоотой гэрээнүүдийг бүрэн сэтгэлээсээ сахихад бид бэлтгэх болтугай.

Өөрийн гэрлээс хуваалцах нь

Бид итгэлдээ бат зогсож, үнэн сургаалыг тунхаглахаар дуу хоолойгоо өргөх ёстой.

Бурханы гэрээт охид

Бурханы охидыг ариун сүм болон өөрсдийнхөө ариун нандин гэрээнүүдэд анхаарлаа хандуулахад Бурхан хувийн болон хүчирхэг арга замуудаар адислалуудыг илгээдэг.