Fiji

Нийтлэл

Ариун ёслол ба Цагаатгал

Гетсемани болон Калвари дахь үйл явдлуудын өмнөх орой Есүс сүүлчийн удаа ёслол үйлдэхээр Өөрийн Төлөөлөгчдийг цуглуулжээ. Тэд нэгэн шавийнхаа Иерусалимд байрлах гэрийнх нь дээд давхрын өрөөнд цугларсан байсан бөгөөд тэр үед Дээгүүр Өнгөрөх баяр болж байлаа.

Хайрладаг хүмүүстээ хүсэх аз жаргал

Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг

Бид бүгдээрээ хайрладаг хүмүүсээ аз жаргалтай байж, аль болох бага зовлон үзээсэй гэж хүсдэг. Мормоны Номон дээрх аз жаргал, зовлон зүдгүүрийн талаарх түүхүүдийг уншиж байхдаа хайртай хүмүүсийнхээ тухай бодох үед зүрх сэтгэл маань шимшрэх шиг болдог. Энд аз жаргалтай үеийн тухай нэгэн үнэн түүх байна:

Ариун ёслол бол бодгалийг шинэчлэгч

Ариун Сүнс бидний бодгалиудыг эдгээж, шинэчилдэг. Ариун ёслолын амлагдсан адислал нь бид “түүний Сүнсийг өөрсөдтэйгөө хамт байлга[х]” амлалт юм.

Ховд салбарын чуулган боллоо

Ховд салбарын чуулган 2015 оны 9 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд амжилттай болж өнгөрлөө. УБ Баруун Гадасны ерөнхийлөгч О.Одгэрэл, түүний нэгдүгээр зөвлөх Т.Баатарчулуун болон Гадасны туслах бүлгийн удирдагч нар Ховд аймагт очиж тус чуулганыг зохион байгуулсан юм. Эхний өдрийн чуулган Бугатын үзүүр хэмээх газар болсон бөгөөд Ховд салбарын нийт гишүүд болоод удирдагчид оролцсон. Тэд Гадасны удирдагч нарын заасан сүнслэг өртөөнүүдээр аялж, олон зүйлс суралцсан. Зарим гишүүдтэй уулзаж, сурсан зүйлийнх нь тухай сонирхлоо.

Институт семинар төгсөгчдийн гэрчлэл

Институт, семинар гишүүдийн амьдралд

 

Ай санагтун, санагтун

<Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн захиас бичиг>

Далын ахлагч Чи Хонг (Сэм) Вонг

Азийн бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх