Нийтлэл

Их Эзэнд бидэнд зориулсан төлөвлөгөө бий!

Хэрэв бид одоогийнх шигээ амьдарсаар байвал бидэнд амлагдсан адислалууд биелэгдэх болов уу?

Сонгох эрх

Мэдлэг болон туршлага нь биднийг зөв сонголт хийхэд тусалж чадна. Өөр нэг арга нь бид ийм мэдлэгтэй хэн нэгнийг дагаж болно. 

Үүрд чөлөөт байж, өөрсдийнхөө төлөө үйлд

Бурхан биднийг материаллаг ба сүнслэг байдлын аль алиных нь хувьд бүрэн чадавхдаа хүрэх боломжтой чөлөөт эрэгтэй, эмэгтэйчүүд байгаасай хэмээн хүсдэг.

Бошиглогчдыг дага

 Та бошиглогчдыг дагаснаараа аюулгүй байх болно.

Хөлийнхөө доорх замыг хар

Бид Есүсийг өөрсдийн Жишээ болгож, Түүний мөрөөр алхсанаар Тэнгэрлэг Эцэгтээ аюулгүй буцан очиж чадна.

Дэлхийг Христийн хайраар дүүргэ

Тэр дэлхийг бүтээж; сүр жавхлан, алдар суугийн дунд алхаж; Эцэгийн баруун гар талд заларч байсан ч сул дорой хүүхэд болон дэлхийд ирсэн юм.

Тэнгэрийн цонхнууд

Бид аравны нэгийн хуулиар амьдарвал сүнслэг болон материаллаг адислалууд бидний амьдралд ирдэг гэдгийг би гэрчилж байна.

Аравны нэг ба өргөлүүд

Аравны нэг нь агуу адислалууд авчирдаг зарлиг хэдий ч түүнийг дагах нь үргэлж амар хялбар байдаггүй. 

Мацгийн хууль: ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах хувь хүний үүрэг хариуцлага

Бид Аврагчийн дагалдагчдын хувьд, ядуус хийгээд гачигдагсдыг халамжлах хувь хүний үүрэг хариуцлага хүлээдэг.

Бид бүгд гуйлгачид бус уу?

Бид ядуу, баян аль нь ч байсан ялгаагүй бусдад тусламж хэрэгтэй үед “хийж чадахаа л хийх” ёстой.